Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (31.03)

(22.04.2020)

Europejska Agencja Chemikaliów zaprasza wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w konsultacjach, które rozpoczęły się 31 marca 2020 r. Konsultacje dotyczą zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLH) dwóch substancji.

1. difenoconazole (ISO); 1-({2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl}methyl)-1H-1,2,4-triazole; 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether  (CAS: 601-613-1)
2. mepiquat chloride (ISO); 1,1-dimethylpiperidinium chloride (CAS: 24307-26-4)

Termin zgłaszania uwag upływa 01.06.2020 (do godz. 23.59 wg czasu w Helsinkach).


 

1. Wnioskodawca składający wniosek CLH dla substancji o nazwach: difenoconazole (ISO); 1-({2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl}methyl)-1H-1,2,4-triazole; 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether  (CAS: 601-613-1)  zaproponował zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie w następujących klasach:

- toksyczność ostra – drogą pokarmową kategoria 4 (Acute Tox. 4, H302) oral: ATE = 1453 mg/kg bw
- działanie drażniące na oczy kategoria 2 (Eye Irrit. 2, H319)
- stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego działanie ostre kategoria 1, współczynnik M=10 (Aquatic Acute 1, H400, M=10)
- stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego działanie przewlekłe kategoria 1, współczynnik M=10 (Aquatic Chronic 1, H410, M=10).
 

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do następujących klas zagrożenia:

- materiały wybuchowe
- substancje stałe łatwopalne
- substancje i mieszaniny samoreaktywne
- substancje stałe piroforyczne
- substancje i mieszaniny samonagrzewające się
- substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne
- substancje stałe utleniające
- substancje powodujące korozję metali
- toksyczność ostra – (drogą pokarmową, oddechową i poprzez skórę)
- działalnie żrące/drażniące na skórę
- poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
- działanie uczulające na skórę
- rakotwórczość
- działanie mutagenne na komórki rozrodcze
- działanie szkodliwe na rozrodczość
- działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
- działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
- stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego.
 

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

Równolegle prowadzone są konsultacje dla difenoconazole (ISO) jako substancji czynnej w środkach ochrony roślin poprzez stronę EFSA.

2. Wnioskodawca składający wniosek CLH dla substancji  mepiquat chloride (ISO); 1,1-dimethylpiperidinium chloride (CAS: 24307-26-4) zaproponował zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie w następujących klasach zagrożenia:

- toksyczność ostra – drogą pokarmową kategoria 3 (Acute Tox. 3, H301)
- toksyczność ostra – drogą inhalacyjną kategoria 4 (Acute Tox. 4, H332)
- działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kategoria 2 (STOT SE 2, H371, układ nerwowy)
- działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 2 (Repr. 2, H361d)
- stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zagrożenie przewlekłe kategoria 3 (Aquatic Chronic 3, H412).
 

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w następujących klasach zagrożenia:

- toksyczność ostra  (drogą pokarmową, oddechową i poprzez skórę)
- działanie uczulające na skórę
- rakotwórczość
- działanie szkodliwe na rozrodczość
- działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
- stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego.
 

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

Zebrane informacje zostaną uwzględnione przez Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) podczas przygotowywania opinii do wniosku CLH.  

Link do strony ECHA w sprawie konsultacji dotyczących klasyfikacji i oznakowania LINK
 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie