Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

O Biurze

Informacje ogólne

Biuro do spraw Substancji Chemicznych jest urzędem centralnym wspierającym Inspektora do spraw Substancji Chemicznych w realizacji jego zadań.

Inspektor do spraw Substancji Chemicznych jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach substancji i ich mieszanin, bezpośrednio nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia i utworzonym na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322 z późn. zmtekst jednolity Dz. U.2015 poz.1203).

Zadania Inspektora określone są w ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz w statucie Biura nadanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 4 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1953) i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych z dnia 15 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 405)

Zgodnie z art. 12 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach do zadań Inspektora należy:

 1. gromadzenie danych dotyczących mieszanin niebezpiecznych lub mieszanin stwarzających zagrożenie oraz dostarczanych przez Europejską Agencję Chemikaliów informacji dotyczących substancji;
 2. udostępnianie danych dotyczących substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji stwarzających zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie służbom medycznym i ratowniczym;
 3. pełnienie funkcji:
 • właściwego organu wyznaczonego do wykonywania, określonych w przepisach Unii Europejskiej, zadań administracyjnych dotyczących wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów i współpraca w tym zakresie z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Komisją Europejską,
 • właściwego organu wyznaczonego do wykonywania, określonych w przepisach Unii Europejskiej, zadań administracyjnych dotyczących detergentów i współpraca w tym zakresie z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Komisją Europejską,
 • właściwego organu określonego w art. 8 rozporządzenia nr 648/2004, w art. 121 rozporządzenia nr 1907/2006, w art. 43 rozporządzenia nr 1272/2008 oraz wyznaczonego organu krajowego określonego w art. 4 rozporządzenia nr 649/2012;
 •  właściwego organu wyznaczonego do wykonywania zadań z zakresu dokonywania rejestracji, o której mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE L 047 z 18.02.2004, z późn. zm.)
 1. utworzenie w Biurze i prowadzenie Krajowego Centrum Informacyjnego, o którym mowa w art. 124 rozporządzenia  nr 1907/2006 i  w art. 44 rozporządzenia nr 1272/2008;
 2. współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie substancji i mieszanin;
 3. wykonywanie zadań, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu narkomanii;
 4. wykonywanie innych zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
 5. upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwego oddziaływania substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i środowisko oraz wiedzy na temat zapobiegania takim oddziaływaniom;
 6. coroczne przekazywanie Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), nie później niż do dnia 31 marca następnego roku, informacji za poprzedni rok w zakresie funkcjonowania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
   

Z dniem wejścia w życie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zmtekst jednolity Dz. U.2015 poz.1203) (tj. od 8 kwietnia 2011 r.) Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych utworzone i funkcjonujące na podstawie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001 Nr 11, poz. 84 z późn. zm.), zmieniło nazwę na Biuro do spraw Substancji Chemicznych. Przekształcenie odbyło się na zasadzie sukcesji generalnej, co oznacza, iż Biuro do spraw Substancji Chemicznych wstąpiło z mocy prawa w całość praw i obowiązków Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

wideo dla niesłyszących

Wersja dla niesłyszących

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie