Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Komunikaty

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę hostingu

(22.05.2020)

Inspektor do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi,
ul. Dowborczyków 30/34
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
na usługę hostingu dedykowanego wraz z łączem telekomunikacyjnym podłączonym do sieci Internet, odpowiednim oprogramowaniem systemowym oraz usługa serwisowa, konserwacyjna i administracyjna serwerów i firewall'a dla Biura do spraw Substancji Chemicznych.

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a) Musi być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
c) Ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa hostingu dedykowanego wraz z łączem telekomunikacyjnym podłączonym do sieci Internet, odpowiednim oprogramowaniem systemowym oraz usługa serwisowa, konserwacyjna i administracyjna serwerów i firewall'a dla Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2022 r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji, Zamawiający będzie się kierował kryterium:

a) Cena-100%

5. Propozycja cenowa składana przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty:

5.1 Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru (Załącznik 3).
5.2  Kserokopię aktualnego wpisu do rejestru uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej zaświadczenie lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
5.3 Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki (Załącznik 2):

a) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
c) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 26.05.2020 r. do godz. 12.00.

Propozycja cenowa może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, na
poniżej wskazane adresy mailowe / numer faxu.

7. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:

p. Przemysław Cieśla - pciesla@chemikalia.gov.pl, tel. 042 2538406 / fax. 042 2538444
p. Dorota Smykowska - dsmykowska@chemikalia.gov.pl, tel. 042 2538400 / fax. 042 2538444

 

DOKUMENTY


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie